TRÓJPRZYMIERZE SERC


1. Objawienia medziugorskie  – jak twierdzi sama Maryja – są kontynuacją objawień w Fatimie. Objawienia z Fatimy i z Medziugorja są  bardzo do siebie podobne. Są  też i pewne różnice między tymi ukazywaniami Matki Bożej. Objawienia  fatimskie i medziugorskie dotyczyły podstawowych praktyk życia chrześcijańskiego jak: modlitwy, Różańca Świętego,  poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Ukazywały też  wagę przyjmowania Komunii Świętej i uczestniczenia we Mszy Świętej. W Fatimie Maryja  prosiła o Spowiedź Świętą  wynagradzającą przez pięć pierwszych sobót miesiąca i składanie ofiar za grzeszników. W Medziugorju Matka Boża dodatkowo zachęcała do adoracji Eucharystycznych,  przygotowania się do Mszy Świętej i długiego po niej dziękczynienia. Zalecała comiesięczną Spowiedź, czytanie Pisma Świętego, prosiła o posty w środy i piątki o chlebie i wodzie, noszenie przy sobie poświęconych przedmiotów.
W Fatimie było  trzech widzących a objawienie miało miejsce około godziny 12.00.
W Medziugorju było sześcioro (albo ośmioro licząc widzących pierwszego dnia objawień) widzących a objawienie miało miejsce przed godziną 18.00.

(Biorąc  pod uwagę jeszcze Lourdes, gdzie objawienia były około godziny 6.00. Wszystkie te objawienia   były w godzinach odmawiania  modlitwy Anioł Pański, albo „zamknęły” cały dzień biblijny).

W Medziugorju zauważalna jest zwiększająca się częstotliwość objawień i coraz bardziej wymagające treści wobec wiernych. W objawieniach tych  Maryja pragnie, abyśmy otwierali nasze serca przed Bogiem, uczy nas modlitwy sercem i zachęca do przeżywania wszystkich praktyk duchowych sercem.

2. Matka Boża stwierdziła też, że objawienia z Medziugorja są Jej ostatnimi objawieniami na ziemi.  Porównajmy więc pierwsze objawienia  Matki Bożej  na ziemi, z 40 roku, z ostatnimi  Jej  objawieniami tj. ukazywaniami się Maryi w Medziugorju (i podobnymi do nich objawieniami z Fatimy).

3. W pierwszych objawieniach na świecie widzącym był  św. Jakub Apostoł (towarzyszyło mu ośmiu uczniów). Matka Boża ukazała się jemu na terenie  obecnej Hiszpanii, w okolicach Saragossy, w 40 roku , siedem lat (niektórzy twierdzą, że 10 lat) po męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.  Św. Jakub Apostoł próbował ewangelizować  pogan na Półwyspie Iberyjskim w prowincji Tarraconensis (obecna Aragonia) w pobliżu Caesaraugusta (obecnie Saragossa), ale jego starania wydawały się praktycznie bezowocne, zgromadziło się wokół niego tylko ośmiu uczniów. Jak podaje tradycja: wieczorem drugiego stycznia 40 roku, w mroźną noc rozświetliło się niebo i mnóstwo aniołów niosło na Kolumnie Dziewicę Maryję. Zbliżywszy się do Jakuba i ośmiu jego uczniów Maryja zwróciła się do Jakuba:  

"Tu jest miejsce, mój Synu naznaczone i przeznaczone do oddawania Mi czci. Tu, dzięki tobie i na moją pamiątkę mój kościół ma być wzniesiony. Troszcz się o tę kolumnę, na której ja jestem, ponieważ – to pewne– to Syn mój, a twój Mistrz, zesłał ją z nieba, nakazując przynieść ją aniołom. Przy tej kolumnie umieścisz ołtarz kaplicy. A w tym miejscu, dzięki moim modlitwom i mojemu wstawiennictwu, moc Najwyższego dokona cudów i niezwykłych znaków i zwłaszcza dla tych, którzy w swoich potrzebach będą Mnie wzywać. Kolumna ta wznosić się będzie w tym miejscu aż do końca świata i nigdy nie zabraknie w tym mieście kogoś, kto będzie czcił imię Jezusa Chrystusa, mojego Syna". Zgodnie z tradycją, Jakub miał wznieść wokół Kolumny mały budynek (do dziś  zachowane  zostały pierwotne wymiary Santa Capilla)

W tradycji Kościoła te ukazywania Matki Bożej przyjmuje się jako pierwsze, choć mogły mieć miejsce inne wcześniejsze objawienia Maryi, jeszcze żyjącej na świecie.

4. -Tak jak w pierwszym objawieniu na świecie widzącym był  apostoł Jakub, najbliższy uczeń Jezusa (towarzyszyli Jakubowi jego uczniowie), w ostatnich objawieniach na świecie widzącymi zasadniczo są i byli:  dzieci albo młodzież (później dorośli).
-Pierwsze objawienia na świecie: celem tych objawień była Ewangelizacja  pogan.
-W ostatnich objawieniach Matki Bożej na świecie: celem ich jest Reewangelizacja czyli powrót do wiary chrześcijan, którzy tą wiarę utracili.
-W pierwszym objawieniu  na świecie  widzący Jakub radykalnie w tym czasie wprowadził w życie Ewangelię, w ostatnich objawieniach na świecie Matka Boża musi –krok po kroku –wyprowadzać  chrześcijan z letniości wiary, przed którą przestrzega nas Apokalipsa św. Jana Apostoła (zresztą brata św. Jakuba):

„A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust" (Ap 3, 16)

- Pierwsze objawienia na świecie miały miejsce w godzinach nocnych (w tych godzinach będzie miał miejsce cud w Calandzie między 22 a 23) a ostatnie objawienia miały miejsce w godzinach wieczornych około 18. Symbolika  tego jest następująca: w pierwszych objawieniach Matka Boża rozświetla ciemności grzechu narodów pogańskich. W ostatnich objawieniach, z Medziugorja, u schyłku dnia, Maryja  daje  ostatnią szansę tym, którzy, tę wiarę formalnie przyjęli, ale dalecy są od nawrócenia.

- Dzisiaj Maryja wybiera do objawień dzieci lub ludzi pokornych,  o prostym sercu dziecka, bo tylko tacy są zdolni przyjąć Maryję objawiającą się.
W pierwszym objawieniu na świecie widzącym był apostoł, człowiek prosty, zwyczajny, o otwartym sercu.  To przecież apostołowie  wprowadzili w życie Słowa Pana Jezusa:

„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3)

5. Zarówno pierwsze i ostatnie objawienie Matki Bożej  na świecie  ściśle jest związane z tzw. Trójprzymierzem Serc: Jezusa, Maryi i św Józefa.

Pierwsze objawienie na świecie jest związane z szerzeniem Ewangelii. Nie sposób przekazywać Ewangelię, pominąwszy Dzieciństwo Jezusa i życie św. Rodziny. Jest związane z tradycją przekazywania „Serca” wiary tj. nauki o Najświętszym Sakramencie

Ostatnie objawienie się Matki Bożej  na świecie, w Medziugorju, wiąże się z jego tzw. satelitarnym objawieniem z Itapiranga (Maryja sama podkreśla tu związek tego objawienia z Fatimą i Medziugorjem i używa tego samego tytułu). W Itapiranga bardzo wyraźnie zostało już wyeksponowane Trójprzymierze Serc, w Fatimie zostało ono podkreślone w ostatniej wizji z 13 października 1917 roku.

 6. Zarówno pierwsze, jak i ostatnie objawienie  na świecie Matki Bożej związane jest z cudami, które można zakwalifikować do kategorii Cudów Eucharystycznych Pierwsze jest związane  jest z tzw. „cudem nad cudami” z 164O roku, a ostatnie  objawienia zarówno w Medziugorju i Fatimie wiążą się z cudem „wirującego Słońca”(też można zakwalifikować te fenomeny do Cudów Eucharystycznych)

7. W pierwszym objawieniu na świecie Maryja prosiła jedynie o wybudowanie kościoła, bo serce widzącego apostoła było już  pełne miłości i wiary, nawet gotowe na śmierć męczeńską (Jedynie Maryja dodawała widzącemu otuchy i wspomogła go w dziele ewangelizacjii).
W ostatnich objawieniach na świecie kościoły juź są wybudowane, ale serca ludzkie (też widzących) trzeba przemienić. Trzeba widzącym wiele przypomnieć z nauczania Jezusa, a nawet nauczyć ich prawd wiary chrześcijańskiej.

8. Pierwsze objawienie  na świecie miało miejsce 2 stycznia (inna wersja podaje: 12 października, choć ta druga data dotyczy raczej wyzwolenia Saragossy od moros [muzułmanów])
Dla ostatnich objawień na świecie data drugiego każdego miesiąca też będzie miała duże znaczenie, bo Mirjana w tym dniu, aż do 2 marca 2020 miała dodatkowe objawienia. Mirjana modli się szczególnie za niewierzących i ona będzie ujawniała światu tajemnice.

9. Z pierwszymi objawieniami związany jest też tzw. „cud nad cudami” „odrośnięcie” amputowanej kończyny dolnej, w objawieniach z Medziugorja też jest zapowiedziany taki cud, ale wtedy  kiedy wypełni się trzecia tajemnica i pojawi się zapowiedziany Znak.

10. W pierwszym objawieniu pojawiła się Kolumna  wykonana z nieziemskiego materiału, w ostatnich objawieniach na świecie też pojawia się wątek nieziemskiego materiału, bowiem na takim materiale  zapisane są tajemnice. Nie wiemy jak będzie wyglądał zapowiedziany Znak, też może będzie z nieziemskiego tworzywa.

11. Dla wprowadzenia w życie Trójprzymierza Serc, objawienia Matki Bożej mają duże znaczenie, pomagają nam wejść  całym sercem w tą duchowość. Do tego potrzebna jest łaska Boża, a objawiająca się Maryja taką nam uprasza.

12. W pierwszym objawieniu na świecie Kolumna została przyniesiona z nieba. W ostatnim objawieniu na świecie rzeczy ostateczne  człowieka są też przedmiotem katechezy Matki Bożej.

13. W pierwszym objawieniu na świecie Maryja ukazuje się apostołowi w czasie swojego ziemskiego życia, nie podaje jeszcze swojego Królewskiego tytułu, ale przedstawia się jako Matka.
W ostatnich objawieniach na świecie, Maryja przedstawia się jako Matka i Królowa. Jest już wzięta do nieba.

13. MODLITWA

Bądź uwielbiony Panie mój  i Boże.

- Każdego dnia – już od rana – kierujesz do mnie swoje Słowo. Chcesz mi coś powiedzieć, o Panie, pragniesz przestrzec mnie przed czymś, nauczyć mnie czegoś, pocieszyć mnie.

Bądź uwielbiony Panie mój i Boże.

- Troszczysz się o mnie i karmisz moją duszę swoim Słowem i zapewniasz pokarm dla mojego ciała. A najważniejsze, Chcesz nakarmić mnie Swoim Ciałem i napoić mnie Swoją Krwią.

Bądź uwielbiony Panie mój  i Boże.

-Ty Panie, widzisz moją trudną sytuację, człowieka żyjącego na świecie dotkniętego grzechem, na świecie oddanym przez człowieka  pod władzę szatana. Chcesz mnie uwolnić z takiego świata.

Bądź uwielbiony Panie mój  i Boże.

- Z Twojego Żyjącego  Eucharystycznego  Serca wypływa Miłość, której to pragnie moja dusza i nie mogę bez niej żyć.

Bądź uwielbiony Panie mój i Boże.

- Dałeś mi przyjaciół  najwierniejszych, najczulszych i najbliższych: Maryję i św. Józefa, którzy zawsze o mnie pamiętają, są przy mnie na każde moje westchnienie, nie opuszczą mnie, mimo mojej niewierności, niestałości i trudnego charakteru.

Bądź uwielbiony Panie mój  i Boże.

Dziękuję Ci, o Panie, za wszystko, co posiadam, bo wszystko, co dobre wyszło z twojej „ręki”. Dziękuję Ci, o Panie, za wiarę, którą mi dałeś i w której kształtujesz moje życie, za wyraźne wskazywanie mi celu mojego życia. Tym celem jest zjednoczenie się z Tobą, o Panie i osiągnięcie nieba.

Bądź uwielbiony Panie mój  i Boże.

Wysławiam Cię, o, Panie, słowami Pisma Świętego, bo  nawet nie potrafię Ci podziękować, a prawdziwe dziękczynienie  Ty wkładasz w moje usta i serce:

„Uwielbiam Boga mego, a dusza moja - Króla nieba, i będzie się radować z majestatu Jego.
Wysławiaj Pana godnie i chwal Króla wieków, aby znów odbudował twój namiot z radością.
Wspaniałe światło promieniować będzie na wszystkie krańce ziemi. Liczne narody przyjdą do ciebie z daleka i mieszkańcy wszystkich krańców ziemi do świętego twego imienia. Dary mają w swych rękach dla Króla nieba. Całe pokolenia będą cię radowały, a imię „Wybranej” przejdzie na pokolenia, na wieki" (Tb 13, 9.11.13)

Bądź uwielbiony Panie mój  i Boże. Amen.

Orędzia na dziś:

"To co rozpoczęłam w Fatimie zakończę w Medziugorju. Moje Serce zatriumfuje." (grudzień 2014 r. - Medziugorje)

"Przyszłam, by wezwać świat do nawrócenia po raz ostatni. Potem nie będę objawiać się więcej na ziemi." (2 maja 1982 r. Medziugorje)